бутон за социални мрежи


Какво трябва да знаете преди да наемете архитект

който да направи проектирането на вашата къща.

В тази статия искаме да обърнем внимание на някои неща, които трябва да знаете преди да отидете при архитект и как да избегнете много проблеми, които в последствие ще ви струват време и пари. Преди да наемете архитект препоръчително е да сте си извадили скица с виза за проектиране за вашата сграда от съответната община. Необходимите документи, които трябва да представите за издаването на виза са: заявление по образец, копие от документ за собственост (нотариален акт), при необходимост  се представя и удостоверение за наследници. Срокът за издаване на виза е 14 дни и се заплаща такса, която се определя от общината - обикновена услуга (срок 2 седмици)  - 10,00 лева бърза услуга (срок 3 дни) - 20,00 лева експресна услуга (срок 8 часа) - 30 лева - цените са приблизителни в зависимост от общината. Какво представлява скицата (визата за проектиране). Скица на недвижим имот с указан начин на застрояване - извадка от действащия подробен устройствен план на населеното място с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти. Необходима е за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, топлофикация и други. На нея са нанесени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се технико-икономическите показатели, които трябва да се спазват, плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и височина на сградата.

Необходими проекти за издаване на разрешение за строеж.
Забележка: Издаването на Разрешение за строеж, задължително се предхожда от Оценка за съответствие  Съгласуване и одобряване. Оценката за съответствие - може да се извърши, както от общината, така и от лицензирана консултантска (надзорна) фирма.

1. Изходни данни:
- геоложки доклад
- подробна гоедезична снимка;
- вертикална планировка и трасировъчен план;
2. Съдържание на технически проект:
2.1 АРХИТЕКТУРА:
- челен лист;
- обяснителна записка;
- ситуация;
- разпределение на всички етажи;
- план на покрива;
- характерни разрези и детайли;
- четири фасади;
- спесификация на дограмата /врати и прозорци/;
- количествена сметка;
- площообразуване, идеални части, отстъпено право на
строеж;
2.2 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ /СК/:
- челен лист;
- обяснителна записка;
- план на фундаментите;
- кофражни планове на всички етажи;
- армировъчни планове на всички етажи;
- армировка на греди;
- план на покривната конструкция;
- статистически изчисления;
- количествена сметка ;
2.3 ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ
КОНСТРУКЦИИ /ТКП/.
2.4 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ /Ел/:
- челен лист;
- обяснителна записка;
- силова инсталация;
- осветителна инсталация;
- телефонна и домофонна инсталация;
- мълниезащитна инсталация;
- количествена сметка;
2.5 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ /ВиК/:
- челен лист;
- обяснителна записка;
- водопровод и канализация на всички етажи;
- отводняване на покриви и тераси;
- аксонометрични чертежи;
- количествена сметка;
2.6 ТОПЛОТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ /ТТЕ/.
2.7 ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА ПО ЧАСТ ТТЕ.
2.8 ПРОЕКТ БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ /ПБЗ/.
2.9 ПРОЕКТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ.
3. Допълнителни проекти (при изискването им от
общината или възложителя):

- Отопление и вентилация /ОиВ/;
- Благоустройство и озеленяване;
- Проект по част газификация;
- Проект по част технологична;
- Охранителни инсталации;
- Система контрол на достъпа;
- Видеонаблюдение;
- Басейн и фитнес;
- Площадкови ВиК мрежи;
- Площадков водопровод – поливна система;
- Площадково осветление;
- Проект за ограда;
- Външно електрозахранване (трафопост, дизелгенератор и др.);
- Външни ВиК връзки.

Цена за еднофамилна къща с РЗП до 150 квадратни метра на горепосочените проекти  Без точка 3. Допълнителни проекти 12 евро на квадратен метър.
Цена за къща с РЗП от 150  до 300 квадратен метър на горепосочените проекти  Без точка 3. Допълнителни проекти 10 евро на квадратен метър.